Schi Super G

REGULII FIS - modificate şi adaptate pentru Corporate Games

Sistemul competiţional la aceasta disciplină sportivă presupune întreceri la Super G individual feminin/masculin, Open şi peste 40 de ani. Cronometrarea va fi efectuată electronic iar participanţii sunt obligaţi să se asigure că vor fi prezenţi cu cel puţin 30 de minute înainte faţă de ora programată pentru start.

ECHIPAMENT

Echipamentul trebuie să fie adecvat pentru această disciplină sportivă. Numărul de concurs oferit de organizatori trebuie purtat pe toată durata întrecerii. Căştile de protecţie sunt obligatorii, schiurile în bună stare de funcţionare şi prevăzute cu opritoare de siguranţă.

Căşti de potecţie obligatoriiSchi pass pentru competiţie oferit de organizatori.

Schi Super G

Alpine Ski Super G – Regulament FIS, modificat și adaptat pentru Corporate Games
CONCEPT
Corporate Games Romania, parte a sistemului de competiţii sportive Corporate Games Worldwide, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România şi alte ţări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.
ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII
1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.
1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul 2017 nu pot fi înscrişi la întrecerile similare în care aceştia desfăşoară activitatea de performanţă. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.
1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe siteul competiţiei www.corporategames.ro, selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Consultând întregul program competiţional, societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe/concurenţi, la orice întrecere sportivă. Înscrierea unui concurent la mai multe întreceri sportive este permisă doar în cazul în care acestea sunt programate să se desfășoare în intervale orare/zile diferite. În funcţie de regulile specifice fiecărei întreceri sportive, înscrierea este permisă doar la o singură categorie de vârstă (vezi art. 4).
1.4. Înscrierea echipelor/concurenţilor la CORPORATE GAMES se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:
a) denumirea completă a societații comerciale reprezentate;
b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;
c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;
d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume, sex, data naşterii, adresa completă, telefon fix, mobil, adresa de email;
e) modalitatea de plata a taxei de participare;
f) codul întrecerii sportive selectate.
1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrarea personală la Super Center, pe baza confirmării de participare primită de la SPORT AWARD, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale/declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că este apt pentru efort fizic.
1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte legitimaţia de participare cu poza și elementele de identificare personale, aceasta fiind obţinută după efectuarea procedurilor de la Super Center, conform programului competiţiei.
ARTICOLUL 2. OFICIALII
2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Corporate Games, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.
2.2. Observatorul competiţiei
La toate competiţiile din cadrul Corporate Games reprezentantul Sport Award de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.
2.3. Arbitrii
Toate competiţiile din cadrul Corporate Games beneficiază de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Sport Award. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentele Federaţiilor de Specialitate” modificate și adaptate pentru CORPORATE GAMES.
ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE
3.1. După înregistrarea la Super Center nu este posibilă schimbarea componenţei echipelor sau a probelor la care un participant este înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL. Desfăşurarea activităţilor specifice va fi afişată pe siteul competiţiei, iar la Super Center fiecare concurent va primi din partea organizatorului un ghid cu regulamentul general al fiecărei întreceri sportive (Suvenir Program), precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.
3.2. În funcţie de numărul competitorilor/echipelor şi de efortul competiţional specific, majoritatea întrecerilor sportive se vor desfăşura într-un sistem adaptat, cu etapă preliminară (grupe/calificări/serii preliminare), urmată de etapa superioară (turneu/tablou/serii finale), care să asigure participarea echipelor de fete şi băieţi la cel puţin 3 meciuri/curse.
3.3. Locaţiile stabilite pentru întrecerile sportive, precum şi adresele acestora, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei. Prezenţa este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru startul întrecerilor sportive, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.
3.4. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive sau în primele 15 minute după terminarea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.
3.5. Sancţiuni şi situaţii interzise
3.5.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat culturii corporatiste, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua o anumită întrecere sportivă, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.
3.5.2. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot aplica aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate pentru întrecerea sportivă respectivă.
3.5.3. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcool în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.
3.6. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relației cu organizatorii, cu arbitrii și cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligațiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiție.
Managerul poate avea și calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi la Super Center şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile.
ARTICOLUL 4. REGULI SPECIFICE
4.1. Probe, traseu, clasament.
4.1.1. Această disciplină sportivă presupune întreceri la individual masculin categoria – Open, 40-49, 50+ si feminin categoria – Open, 40+ si categoria Expert.
4.1.2. Traseul probelor va fi vizibil marcat cu porţi specifice întrecerii sportive şi amenajat cu zonă de start/sosire.
La începutul fiecărei probe concurenţii au dreptul la o singură coborâre de recunoaştere, pe schiuri, în derapaj uşor, nu prin porţi sub formă de concurs. Cele trei urcări necesare desfăşurării probei (recunoaştere plus cele două manşe) vor fi asigurate de către organizatori.
4.1.3. Ordinea concurenţilor la start în prima manşă va fi stabilită prin tragere la sorţi, iar rezultatele obţinute vor determina ordinea în cea de-a doua manşă. Aşadar, concurenţii situaţi în prima jumătate a clasamentului rezultat după prima manşă vor lua startul primii, în ordinea inversă a celor mai buni timpi înregistraţi/validaţi, iar concurenţii situaţi în a doua jumătate a respectivului clasament, în ordinea celor mai buni timpi înregistraţi/validaţi.
4.1.4. Ordinea concurenţilor la start pentru ambele manşe va fi comunicată/afişată în zona de start cu 15 minute înainte de primul start al manşei respective.
4.1.5. Clasament. Poziţia concurentei/concurentului în clasamentul intermediar, va fi dată de rezultatul/timpul obţinut în prima manşă. Poziţia concurentei/concurentului în clasamentul final, va rezulta din însumarea timpilor obţinuţi şi validaţi în ambele manşe ale unei probe.
4.2. Arbitrajul – va fi efectuat de către arbitrul de start, arbitrul de sosire, arbitrii judecători de porţi şi arbitrul cronometror. Coordonatorul sportiv supraveghează întreaga activitate.
4.2.1. Arbitrul de start – va fi prezent în zona de start pe parcursul întrecerii sportive; se va asigura că sunt respectate toate regulile specifice startului, precum şi detaliile organizatorice ale acestei activităţi; stabileşte situaţiile de start întârziat sau fals; raportează numele concurenţilor întârziaţi/neprezentaţi la start, cu starturi întârziate/false, precum şi alte încălcări ale regulamentului; verifică fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi, dacă este cazul; comunică cu ceilalţi arbitrii.
4.2.2. Arbitrul de sosire – este prezent în zona de sosire pe parcursul întrecerii sportive; se va asigura că este respectat regulamentul, intrarea şi ieşirea din zona de sosire; supraveghează cronometrarea şi publicul din zonă; comunică cu ceilalţi arbitrii. Linia de sosire va fi marcată vizibil şi trebuie trecută pe ambele schiuri, pe unul singur sau oricum în caz de cădere în imediata vecinătate a acesteia.
4.2.3. Arbitrul judecător de poartă – supraveghează trecerea regulamentară a concurenţilor prin porţi în zona repartizată; completează fişa de control pe care o predă cronometrorului după fiecare manşă; se asigură că numerotarea şi marcarea porţilor se face la timp; comunică situaţiile neprevăzute.
4.2.4. Cronometrorul – coordonează starturile, asigură cronometrarea şi analizează fişele de control; decide intervalele între starturi; înregistrează rezultatele obţinute de concurenţi după prima manşă şi în funcţie de acestea stabileşte ordinea starturilor în cea de-a doua manşă; comunică mai ales cu zona de start dar şi cu ceilalţi arbitrii.
4.2.5. Neprezentarea la start în timp util a unui concurent se penalizează cu 15 secunde adiţionale la timpul obţinut în manşa respectivă. Obligatoriu, concurentul în cauză, va concura ultimul, la maxim un minut după ultimul start programat.
4.2.6. Sunt considerate greşeli şi abateri de la prezentul regulament următoarele: startul greşit; schimbarea traseului; încălecarea sau ratarea unei porţi; virajul executat prin exteriorul porţilor; abandonul cursei. Comiterea uneia din aceste greşeli duce la descalificarea concurentului din manşa respectivă şi implicit din proba respectivă.
4.2.7. Dacă un concurent este descalificat în prima manşă, acesta nu va fi programat pentru start în manşa a doua.
4.2.8. Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.
4.3. Echipamentul concurenţilor trebuie să fie adecvat pentru această disciplină sportivă. Numărul de concurs oferit de organizatori la Super Centre trebuie purtat pe toată durata întrecerii şi predat după manşa a doua a fiecărei probe în zona de sosire. Căştile de protecţie, beţele şi clăparii sunt obligatorii, schiurile cu legături în bună stare de funcţionare şi prevăzute cu opritoare de siguranţă, iar ochelarii specifici recomandaţi.
4.4. Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situații de pericol, condiții meteo nefavorabile, defecțiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea sau reluarea unei probe. În situaţii speciale, arbitrii/oficialii pot decide repetarea unei curse (re-run).
ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente distincte şi acordarea de medalii (locurile I – III) pentru fiecare întrecere sportivă/probă/categorie de vârstă, precum şi obţinerea de puncte necesare companiilor participante pentru câştigarea trofeelor (locurile I – VIII).
5.1. Clasamentele preliminare – vor fi stabilite în funcţie de rezultatele obţinute de concurenţi/echipe în etapa preliminară a întrecerilor sportive unde aceasta poate fi organizată şi desfăşurată.
5.1.1. Repartizarea concurenţilor/echipelor în grupe/serii se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasamentele preliminare prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerilor sportive.
5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape un concurent/o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.
5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:
a. rezultatele directe dintre concurenţii/echipele cu număr egal de puncte;
b. setaverajul, ghemaverajul, punctaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
c. numărul superior de seturi, ghemuri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
d. numărul inferior de seturi, ghemuri, puncte pierdute, goluri, coșuri primite în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
e. setaverajul, ghemaverajul, punctaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în toate întâlnirile;
f. numărul superior de seturi, ghemuri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;
g. numărul inferior de seturi, ghemuri, puncte pierdute, goluri, coșuri primite în toate întâlnirile;
h. alte criterii.
5.2. Clasamentele finale - vor fi stabilite în funcţie de timpul/rezultatul obţinut de fiecare concurentă/concurent în probele individuale, de timpul cumulat în cazul probelor de dublu/ştafetă şi de rezultatele concurenților/echipelor în cazul jocurilor sportive sau probelor de dublu.
5.2.1. În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc al unui meci programat în sistem eliminatoriu (tablou) se poate recurge, pentru departajare la: reprize de prelungiri, aruncări libere, lovituri de departajare, joc suplimentar etc.
5.2.2. În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.
5.2.3. În caz de egalitate perfectă se vor acorda medalii/puncte corespunzătoare locului ocupat, tuturor celor aflaţi în această situaţie.
5.3. Ocupanţii primelor trei locuri în probele individuale, de dublu, de ştafetă sau în sporturile de echipă, vor primii medalii. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor fiecărei întreceri sportive. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.
5.4. Concurenţii clasaţi în primele 8 locuri ale fiecărei întreceri câştigă puncte în contul companiei din care fac parte astfel: locul I – 8 puncte, locul II – 7 puncte, locul III – 6 puncte ş.a.m.d. până la locul 8 care va primi un punct. Acelaşi sistem de punctaj va fi aplicat şi în cazul probelor de dublu unde există și probă individuală. În cazul sporturilor de echipă, la care nu există proba de simplu, locul I va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 8. Locul II va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 7, ș.a.m.d. până la ocupanții locului 8 care vor primi un număr de puncte egal cu numărul de membrii din echipă. Prin numărul de membrii ai echipei se întelege numărul de participanți efectiv la joc, fără rezerve. De exemplu, locul I la biliard în proba de dublu va aduce firmei reprezentate 8 puncte, iar locul I la FOTBAL ÎN 6 va primi 48 de puncte.
5.5. În funcţie de situaţia înregistrată conform sistemului mai sus precizat şi al numărului de concurenţi înscrişi, vor fi acordate următoarele trofee:
Trofeele pe discipline sportive – companiilor situate pe primul loc al clasamentelor rezultate în urma centralizării și omologării tuturor rezultatelor și punctelor obținute la finalul fiecărei întreceri sportive, conform sistemului de punctaj precizat la art. 5.3. din prezentul regulament. În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III.
Trofeul medaliilor – companiei cu cei mai mulţi concurenţi medaliaţi în întreaga competiţie, atât în probele individuale, de dublu sau sporturile de echipă. În caz de egalitate câştigă compania cu cele mai multe medalii de aur. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe medalii de argint, bronz.
Trofeele diviziilor – companiilor cu cel mai bun punctaj total(I – VIII) obţinut în una din cele 8 divizii, stabilite în funcţie de numărul de concurenţi înscrişi: divizia 1 (1 – 5 concurenţi), divizia 2 (6 – 10 concurenţi), divizia 3 (11 – 20 concurenţi), divizia 4 ( 21 – 50 concurenţi), divizia 5 ( 51 – 100 concurenţi), divizia 6 (101 – 150 concurenţi), divizia 7 (151 – 200 concurenţi), divizia 8 (peste 200 concurenţi).
Trofeul „Sport for Life” – companiei care recunoaşte importanţa sportului prin înregistrarea celui mai mare număr de participanţi, reflectând astfel leadership-ul, responsabilitatea profesională, socială şi excelenţa în team building.
Toate aceste trofee vor fi decernate în cadrul Ceremoniei speciale ce va avea loc la o dată ulterioară Corporate Games şi unde vor fi invitaţi toţi concurenţii.
ARTICOLUL 6. REGULI SPECIALE CORPORATE GAMES
6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii.
6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv sistemului competiţional. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.
6.3. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.
6.4. Înscrierea în Corporate Games și participarea la oricare dintre întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.
6.5. Prin înscrierea în sistemul Corporate Games, se consideră că participanții sunt implicit de acord:
 să cedeze organizatorilor, SPORT AWARD, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;
 să recunoască dreptul organizatorilor, SPORT AWARD, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Corporate Games și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;
 să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva SPORT AWARD, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.
NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al SPORT AWARD.

11.01.2017
Director Sportiv Gabriel Madotto
Tel. 0726104643, madotto_gabriel@yahoo.com


Conectați-vă cu noi