Tir

REGULI FRTS – modificate şi adaptate pentru Corporate Games

REGULI ISF - modificate pentru Corporate Games Tir cu arme de 9x19mm.

Participanţii  vor  executa  o  serie de  5  focuri  pentru reglaj, şi 15 pentru competiţie, astfel: 5 la distanta de 10m, 5 la distanta de 15 m si 5 la distanta de 5m. Tragerile  se  efectuează  din  poziţia stând  in picioare sub  supravegherea,  indicaţiile  şi comanda organizatorilor.Echipa este formată din 4 membri.

Pentru  înscrierea  la  ambele  probe  taxa  este  de  98 euro.

 

Tir

REGULI  FRTS modificate si adaptate pentru Corporate Games

Concept

Corporate Games Romania, parte a sistemului de competiţii sportive Corporate Games Worldwide, atrage într-o manifestare sportivă unică participanţi din cadrul companiilor din România și alte țări, indiferent de forma de organizare juridică, număr de angajaţi etc. Conceptul nostru este “Open to all for the benefit of all!” şi se bazează pe caracterul de incluziune al tuturor categoriilor sociale, persoane cu dizabilităţi, fără nici o discriminare referitor la sex, religie etc.

ARTICOLUL 1. PARTICIPANŢII

1.1. Au drept de participare membrii societăţilor comerciale, guvernamentale şi ONG cu sediul în România, atât angajaţi cât şi parteneri de afaceri, acţionari, administratori, prieteni şi membrii ai familiei, în baza trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare.

1.2. Fiind o competiţie destinată nivelului amator, sportivii legitimaţi la Federaţiile de specialitate în anul în curs nu pot fi înscrişi și înregistrați la întrecerile similare în care aceştia desfăşoară activitatea de performanţă. Descoperirea unor astfel de cazuri după începerea competiţiei, atrage automat eliminarea concurenţilor respectivi, fără returnarea taxei de participare.

1.3. Fişa de înscriere în competiţie se descarcă de pe site-ul competiţiei www.corporate-games.ro, selectând sportul ales şi apoi opţiunea Înregistrare. Societăţile participante pot înscrie un număr nelimitat de echipe/concurenţi, la orice întrecere sportivă.

1.4. Înscrierea echipelor/concurenţilor la CORPORATE GAMES se va face prin completarea unei cereri de înscriere (Entry Form) care va cuprinde următoarele:

a) denumirea completă a societăţii comerciale reprezentate;

b) adresă, telefon/fax, e-mail, cont IBAN;

c) persoana de contact, nr. telefon, e-mail;

d) detaliile persoanelor înscrise la întrecerea sportivă respectivă: nume, prenume, sex, data naşterii, adresa completa, telefon fix, mobil, adresa de email;

e) modalitatea de plata a taxei de participare;

f) codul întrecerii sportive selectate.

1.5. Fiecare concurent va putea intra în competiţie doar după înregistrarea personală la Super  Centre, pe baza confirmării de participare primită de la SPORT AWARD, cărţii de identitate, a unei fotografii recente tip paşaport şi a unei adeverinţe medicale din care să rezulte ca este apt pentru efort fizic specific întrecerii sportive la care este înscris. În funcţie de numărul participanţilor/echipelor şi de specificul fiecărei întreceri sportive, înscrierea şi înregistrarea acestora se poate face, de regulă, la una din următoarele categorii de vârstă: - 30 de ani; 30 – 39; 40 – 49; + 50; Open.

In cazul in care nu este specificat altfel, clasa de varsta pentru o echipa este data de varsta celui mai tanar membru al echipei.

1.6. La începutul întrecerilor sportive şi oricând în timpul acestora, la cererea organizatorilor, concurenţii trebuie să prezinte legitimaţia de participare cu poza si elementele de identificare personale, aceasta fiind obţinută după efectuarea procedurilor de la Super Centre, conform programului competiţiei.

ARTICOLUL 2. OFICIALII

2.1. Comitetul de conducere - este forul suprem al Corporate Games, deciziile acestuia fiind definitive şi irevocabile; întruneşte Comisia de disciplină, însărcinată cu analizarea tuturor abaterilor disciplinare săvârşite cu prilejul desfăşurării competiţiei, pe teren şi în afara acestuia, a sesizărilor şi reclamaţiilor; aplică sancţiuni acolo unde este cazul; decide, după caz, eliminarea unui concurent sau echipe din competiţie, fără returnarea taxei de participare; decide referitor la eventualele modificări de regulament. Toate hotărârile Comitetului de conducere vor fi în conformitate cu prezentul regulament şi comunicate în timp util managerilor echipelor.

2.2. Observatorul competiției

La toate competiţiile din cadrul Corporate Games  reprezentantul Sport Award de la masa oficială reprezintă autoritatea supremă. Acesta veghează asupra bunei organizări şi desfăşurări a competiţiei, ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor probleme sau abateri de la prezentul regulament, soluţionează după caz eventualele contestaţii, poate aplica sancţiuni.

2.3. Arbitrii

Toate competiţiile din cadrul Corporate Games  beneficiază de arbitraj profesionist, asigurat prin intermediul Sport Award. Întrecerile sportive se vor desfăşura în conformitate cu “Regulamentele Federaţiilor de Specialitate” modificate și adaptate pentru  CORPORATE GAMES.

ARTICOLUL 3. REGULI GENERALE

3.1. După înregistrarea la Super Center nu este posibilă schimbarea componenţei echipelor sau a probelor la care un participant este înregistrat în sistemul de urmărire a competiţiei, SFL. Desfăşurarea activităţilor specifice va fi afişată pe site-ul competiţiei, iar la Super Center fiecare concurent va primi din partea organizatorului un ghid cu regulamentul general al fiecărei întreceri sportive (Suvenir Program), precum şi alte informaţii care fac referire la programul orar, reguli, locaţii, sistem competiţional, modificări de ultimă oră etc.

3.2. În funcţie de numărul competitorilor/echipelor şi de efortul competiţional specific, majoritatea întrecerilor sportive se vor desfăşura, de regula, într-un format adaptat, cu etapă preliminară (grupe/calificări/serii), urmată de etapa superioară (turneu/tablou/serii finale), care să asigure participarea echipelor de fete şi băieţi la cel puţin 3 meciuri/curse. Formatul stabilit, repartizarea concurentilor/echipelor în grupe/serii/curse, programul orar, vor fi comunicate participanților cel mai târziu la Super Centre dar, în anumite situații neprevăzute (defecțiuni tehnice, condiții meteo nefavorabile, absenteism, abandon etc.) acestea pot suferi modificări permisive din partea organizatorului chiar și înainte de startul întrecerii sportive.

3.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a decala, reprograma, amâna, anula o anumită întrecere sportivă/probă sau chiar întreaga competiţie în următoarele situaţii neprevăzute: număr insuficient de participanţi înscrişi/înregistraţi; condiţii meteo nefavorabile; calamităţi naturale; decrete guvernamentale/prezidenţiale; incertitudini referitoare la siguranţa participanţilor; defecţiuni tehnice. Modificările survenite ca urmare a unor astfel de situaţii, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp posibil.

3.4. Locaţiile stabilite pentru întrecerile sportive, precum şi adresele acestora, vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei. Prezenţa este necesară cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru startul întrecerilor sportive, în vederea validării competitorilor, verificării echipamentului şi a unei bune organizări.

3.5. Contestaţiile pot fi făcute numai în scris, către arbitrul, observatorul competiţiei sau comitetul de conducere, înainte de startul întrecerii sportive (probă, meci, cursă) sau în primele 15 minute după încheierea acesteia, împreună cu achitarea unei taxe de 100 lei. În formularea acestora, trebuie să se facă referire în mod clar și explicit la articolul/subarticolul din prezentul regulament și la situația contestată. Contestațiile vor fi soluţionate după caz de către Observatorul întrecerii sportive sau de către Comitetul de conducere. Indiferent de rezultatul contestaţiei, taxa nu se returnează.

3.6. Sancţiuni și situații interzise

3.6.1. Sancțiunile pot fi aplicate de către oficiali înainte, în timpul şi după terminarea întrecerilor sportive. Substituirea de persoană/identitate, comportamentul nesportiv, necivilizat sau folosirea unui limbaj neadecvat culturii corporatiste, generarea elementului de pericol asupra propriei integrităţi fizice sau asupra altor participanţi, neprezentarea sau întârzierea la locaţia sportivă, refuzul de a începe sau de a continua o anumită întrecere sportivă, se poate sancţiona cu avertisment, depunctare, pierdere prin forfeit (0 puncte), suspendarea şi chiar eliminarea din competiţie a celor în cauză.

3.6.2. Pentru alte situaţii neprecizate în prezentul regulament, organizatorii pot interpreta şi aplica, după caz, aceleaşi sau alte sancţiuni, respectând totodată Regulamentul Federaţiei de Specialitate pentru întrecerea sportivă respectivă.

3.6.3. Participarea la întrecerile sportive sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene este strict interzisă. De asemenea, fumatul și consumul de alcol în incinta bazelor/locațiilor sportive, sunt interzise.

3.6.4. Concurenţii/echipele care participă în sistemul No points No medals, nu acumulează puncte şi nu pot câştiga medalii. De asemenea, rezultatele acestora nu influenţează clasamentele preliminare şi finale.

3.7. Managerul echipei este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relaţiei cu organizatorii, cu arbitrii şi cu membrii propriei echipe. Acesta are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania și de a se asigura de respectarea obligaţiilor ce rezultă din calitatea de echipă participantă la această competiţie.
Managerul poate avea şi calitatea de antrenor, căpitan sau concurent. Pentru a avea acces în locaţia sportivă, managerul sau antrenorul trebuie să fie înregistraţi la Super Centre şi să se afle permanent în posesia legitimaţiei de participare valabile. Organizatorii îşi exprimă speranţa că managerul echipei va fi liderul care reuşeşte să transfere în orice situaţie, către toţi coechipierii, un comportament specific Corporate Games, caracterizat mai ales prin Fair Play.

Articolul 4 – REGULI SPECIFICE:

            4.1. DREPTUL DE A INTRA ÎN CONCURS

Pot fi înscrişi la Competiţia de Tir, proba de tragere cu pistolul, cei care îşi obţin calitatea de participant la competiţiile Corporate Games şi care îndeplinesc prevederile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la regimul armelor şi muniţiilor.

Conform legislaţiei naţionale în vigoare Legea nr.295 din 28 iunie 2004, privind regimul armelor şi muniţiilor,  actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României, fiecare concurent va putea intra în competiţie numai după instruirea prealabilă efectuată care se face de personalul specializat la şedinţa tehnică. Se vor prezenta pe scurt de către managerul competiţiei şi reprezentantul poligonului normele generale privind sănătatea şi securitatea în muncă şi regulile generale cu privire la manipularea armei în condiţii de maximă siguranţă şi a modului de executare a şedinţei de tragere din competiţie.

După această instruire fiecare concurent va consemna într-un tabel, faptul că a fost instruit şi că şi-a însuşit aceste reguli şi măsuri de siguranţă ce trebuie respectate pe durata competiţiei. Concurenţii au obligaţia să se prezinte la poligon cu 30 de minute înaintea începerii competiţiei pentru această instruire.

            4.2. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

            La concurs se pot înscrie un număr nelimitat de concurenţi, apţi din punct de vedere medical pentru a desfăşura operaţiuni cu arme în poligon. Participarea este în masă, armamentul şi muniţia fiind puse la dispoziţie de către organizatori. La Super Center, fiecare concurent va primi din partea managerului sportiv fişa de tragere (ţinta) pe care va executa tragerea de concurs, pe care vor fi trecute numele participantului la competiţie şi corporaţia din care face parte.

 

 

 

            4.3. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

            4.3.1.Tirul sportiv cu pistolul

Tirul cu pistolul este perfect atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, pentru persoane de orice vârstă, oferindu-le oportunitatea de a participa la diferite competiţii locale, naţionale sau internaţionale. Probă sportivă organizată de noi, care constă în executarea unei trageri de la diferite distanţe,  asupra unei ţinte fixe în poligon acoperit. Toţi concurenţii beneficiază de aceleaşi condiţii de concurs, acestea fiind legate de armament, calitatea şi cantitatea muniţiei, având însă posibilitatea de a participa la antrenamente în zilele de dinaintea concursului pe bază de programare la poligon.

Arma folosită este pistolul calibru 9x19mm.

Locaţie: Poligonul TACTICAL SHOOTING RANGE, str. Valea Cascadelor, nr. 21 K, sector 6, Bucureşti.

Sistemul de concurs:

Concurenţii pot opta să participe în concurs la una sau mai multe probe, la alegere, pe categorii, astfel:

- individual feminin -30, 30-39, 40+;

- individual masculin -30, 30-39, 40+;

- echipe masculin ;

- echipe mixt.

O echipă este formată din patru sportivi, rezultatele obţinute  de sportivi în manşă se adună şi rezultă punctajul general al grupei.

Clasamentul la finalul competiţiei se va face pentru fiecare categorie din cele sus menţionate.

Ultimile modificări privind componenţa echipelor care vor intra în concurs se vor face la Super Center, numai la managerul sportiv al competiţiei.

Proba constă în executarea tragerii cu pistolul asupra fixe, la comanda managerului sportiv, fără a avea limită de timp. Fiecare concurent va avea la dispoziţie 5 cartuşe pentru reglaj şi  15 cartuşe pentru concurs. Se vor trage câte 5 (cinci) cartuşe, succesiv, de la distanţele de 5, 10 şi respectiv 15m.

Punctajul se realizează prin adunarea puctelor corespunzătoare celor 15 lovituri, respectiv al punctelor corespunzătoare cercurilor atinse de fiecare lovitură în parte.

 Se consideră lovitură corectă numai cele care sunt în interiorul unuia din cercurile pe care este inscripţionat un număr de punte. Lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul superior. Nu se acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a punctajului rămâne fantă de lumină.

Pentru probele de individual si de echipa vor avea loc trageri separate, o persoana care participa la ambele probe, va achita taxa de participare aferenta pentru doua probe.

 

4.3.2. ORDINEA ÎN CONCURS

            Ordinea în poligon şi de intrare în concurs este stabilită de comun acord cu administratorul poligonului de tragere, în conformitate cu regulamentele specifice a şi a normelor proprii de sănătate şi securitate în muncă.

            Pentru o mai bună siguranţă a operaţiunilor cu arme în poligon se vor constitui doar câte cinci posturi de tragere, ordinea de intrare în concurs fiind în ordinea alfabetică a corporaţiilor, respectiv a membrilor echipei din fiecare corporaţie înscrisă la competiţie.

            Ordinea de intrare în concurs va fi expusă la avizier, la Super Center cât şi în poligon la loc vizibil,  în zona în care vor aştepta concurenţii.

            Înainte de începerea concursului se va prezenta demonstrativ cu explicaţii de către personalul specializat în domeniu, modul de încărcare al armei, felul cum se execută focul asupra ţintelor, cum se validează loviturile corecte şi care sunt operaţiunile la terminarea muniţiei din armă.

            4.3.3. ARBITRAJUL

            La acest concurs există un arbitru principal şi cinci arbitrii secunzi, respectiv instructorii de tir desemnaţi din partea poligonului.

            Înainte de începerea întrecerii sportive, arbitrul principal şi împreună cu un arbitru secund desemnat pentru probleme organizatorice vor verifica fişa probei, pe baza legitimaţiilor de participare şi a actelor de identitate ale concurenţilor prezenţi. Acest document poate fi completat şi managerii sau căpitanii echipelor.

            Ceilalţi arbitrii, care sunt şi reprezentanţi ai poligonului în incinta căruia se desfăşoară concursul, vor supraveghea permanent concurenţii de la posturile de tragere tot timpul cât manipulează armele şi muniţia, intervenind în următoarele situaţii:

  • explică fiecărui concurent modul de manipulare al armei;
  • ajută concurentul la încărcarea armei dacă acesta nu se descurcă;
  • ajută concurentul la fixarea armei în umăr;
  • anunţă arbitrul principal dacă se constată un incident care atrage eliminarea concurentului din concurs.

            Prin incident care atrage eliminarea concurentului din concurs se înţelege încălcarea prevederilor prezentului regulament şi a instructajului cu privire la respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă precum şi manipularea armei în alte condiţii decât cele ce au fost explicate înainte de începerea probei de concurs.

Clasamentul final se va realiza prin aşezarea în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute de concurenţii care au tras în manşa a II-a, pe categorii feminin – masculin, de la locul 1 la locul 8.

            Pentru motive bine întemeiate (abateri de la regulament, situaţii de pericol, condiţii meteo nefavorabile, defecţiuni tehnice etc.) arbitrii/organizatorii pot decide amânarea, întreruperea şi reluarea unei manşe.

            Pentru orice nelămurire sau nemulţumire care face referire la întrecerea sportivă, cei în cauză se vor adresa arbitrilor sau oficialilor, singurii în măsură să lămurească şi să decidă.

            4.3.4. Echipamentul

            Concurenţii vor purta ţinută sportivă lejeră, conform anotimpului, care să le permită efectuarea mişcărilor necesare manipulării armei. Se va asigura protecţie fonică din partea organizatorilor, care se poartă facultativ de fiecare concurent. Sunt acceptaţi ochelarii tactici sau cei care au alte proprietăţi asemănătoare de mărire a spectrului vizual pe timpul şedinţelor de tragere din poligon.

4.3.5. Asistenţa medicală

Concurenţii beneficiază de asistenţă medicală pe întreaga durată a desfăşurării competiţiei de shooting. Alegâng să participe la competiţie şi prezentând avizul medicului de familie favorabil , aceştia îşi asumă întreaga răspundere pentru starea lor de sănătate.

Prin prezentul regulament, conducerea competiţiei aduce la cunoştinţa concurenţilor înscrişi necesitatea efectuării de către aceştia a unui control medical în săptămâna premergătoare competiţiei pentru ca relevanţa avizului medical să reflecte realitatea, riscul neefectuării acestui control revenindu-le concurenţilor.

ARTICOLUL 5. SISTEMUL COMPETIŢIONAL – este conceput astfel încât la finalul competiţiei, validarea şi centralizarea rezultatelor (preliminare/finale) să genereze clasamente distincte şi acordarea de medalii (locurile I – III) pentru fiecare întrecere sportivă/probă/categorie de vârstă, precum şi obţinerea de puncte necesare companiilor participante pentru câştigarea trofeelor (locurile I – VIII).

5.1. Clasamentele preliminare – vor fi stabilite în funcţie de rezultatele obţinute de concurenţi/echipe în etapa preliminară a întrecerilor sportive unde aceasta poate fi organizată şi desfăşurată.

5.1.1. Repartizarea concurenţilor/echipelor în grupe/serii se va stabili prin tragere la sorţi iar poziţia în clasamentele preliminare prin adunarea punctelor obţinute în această fază a întrecerilor sportive.

5.1.2. Pentru un meci/o partidă din cadrul acestei etape un concurent/o echipă poate obține următoarele puncte: 4 pentru victorie; 2 pentru egal; 1 pentru înfrângere; 0 pentru neprezentare.

5.1.3. În caz de egalitate la puncte după încheierea etapei preliminare, clasamentul se va stabili prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii de departajare:

a. rezultatele directe dintre concurenţii/echipele cu număr egal de puncte;

b. setaverajul, game-averajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;

c. numărul superior de seturi, game-uri, goluri, coșuri marcate în întâlnirile directe ale concurenților/echipelor cu număr egal de puncte;

d. setaverajul, game-amaverajul, golaverajul, coșaverajul înregistrat în toate întâlnirile;

e. numărul superior de seturi, game-uri, puncte câștigate, goluri, coșuri marcate în toate întâlnirile;

f. numărul inferior de avertismente, cartonașe roșii, cartonașe galbene primite;

g. alte criterii.

5.2. Clasamentele finale - vor fi stabilite în funcţie de timpul/rezultatul obţinut de fiecare concurentă/concurent în probele individuale, de timpul cumulat în cazul probelor de dublu/ştafetă şi de rezultatele concurenților/echipelor în cazul jocurilor sportive sau probelor de dublu.

5.2.1. În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc al unui meci programat în sistem eliminatoriu (tablou) se poate recurge, pentru departajare la: reprize de prelungiri, aruncări libere, lovituri de departajare, joc suplimentar etc.

5.2.2. În caz de egalitate la puncte (sistem programat tip turneu) se vor aplica criteriile de departajare precizate la art. 5.1.3.

5.2.3. În caz de egalitate perfectă se vor acorda medalii/puncte corespunzătoare locului ocupat, tuturor celor aflaţi în această situaţie.

5.3. Ocupanţii primelor trei locuri în probele individuale, de dublu, de ştafetă sau în sporturile de echipă, vor primii medalii. Acordarea medaliilor va avea loc în cadrul unei ceremonii de premiere, după omologarea şi centralizarea rezultatelor fiecărei întreceri sportive. Medaliile se acordă personal. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la festivitatea de premiere, acesta poate face o cerere de trimitere a medaliei prin poştă, contra unei taxe de 10 lei. O medalie pierdută poate fi înlocuită contra unei taxe suplimentare de 100 lei.

5.4. Concurenţi clasaţi în primele 8 locuri ale fiecărei întreceri câştigă puncte în contul companiei din care fac parte astfel: locul I – 8 puncte, locul II – 7 puncte, locul III – 6 puncte ş.a.m.d. până la locul 8 care va primi un punct. Acelaşi sistem de punctaj va fi aplicat şi în cazul probelor de dublu unde există și probă individuală. În cazul sporturilor de echipă, la care nu există proba de simplu, locul I va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 8. Locul II va primi un număr de puncte egal cu produsul dintre numărul de membrii ai echipei și 7, ș.a.m.d. până la ocupanții locului 8 care vor primi un număr de puncte egal cu numărul de membrii din echipă. Prin numărul de membrii ai echipei se întelege numărul de participanți efectiv la joc, fără rezerve. De exemplu, locul I la BILIARD în  proba de dublu va aduce firmei reprezentate 8 puncte, iar locul I la FOTBAL ÎN 6 va primi 48 de puncte.

5.5. În funcţie de situaţia înregistrată conform sistemului mai sus precizat şi al numărului de concurenţi înscrişi, vor fi acordate următoarele trofee:

Trofeele pe discipline sportive – companiilor situate pe primul loc al clasamentelor rezultate în urma centralizării și omologării tuturor rezultatelor și punctelor obținute la finalul fiecărei întreceri sportive, conform sistemului de punctaj (precizat la art. 5.4.) din prezentul regulament. În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III, IV..., VIII. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de participanți în meciuri/probe disputate. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de victorii obținute. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul inferior de înfrângeri. Dacă egalitatea se menține departajarea se va face folosind criteriile de la art. 5.1.3. începând cu litera (c).

Trofeul medaliilor – companiei cu cei mai mulţi concurenţi medaliaţi în întreaga competiţie, atât în probele individuale, de dublu sau sporturile de echipă. În caz de egalitate câştigă compania cu cele mai multe medalii de aur. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe medalii de argint, bronz.

Trofeele diviziilor – companiilor cu cel mai bun punctaj total(I – VIII) obţinut în una din cele 8 divizii, stabilite în funcţie de numărul de concurenţi înscrişi: divizia 1 (1 – 5 concurenţi), divizia 2 (6 – 10 concurenţi), divizia 3 (11 – 20 concurenţi), divizia 4 ( 21 – 50 concurenţi), divizia 5 ( 51 – 100 concurenţi), divizia 6 (101 – 150 concurenţi), divizia 7 (151 – 200 concurenţi), divizia 8 (peste 200 concurenţi). În caz de egalitate, câştiga compania cu cele mai multe locuri I. Dacă egalitatea persistă, câştigă compania cu cele mai multe locuri II, III, IV..., VIII. Dacă egalitatea se menține, trofeul va fi acordat companiei cu numărul superior de participanți în meciuri/probe disputate.

Trofeul „Sport for Life” – companiei care recunoaşte importanţa sportului prin înregistrarea celui mai mare număr de participanţi, reflectând astfel leadership-ul, responsabilitatea profesională, socială şi excelenţa în team building.

Toate aceste trofee vor fi decernate în cadrul Ceremoniei speciale ce va avea loc la o dată ulterioară Corporate Games şi unde vor fi invitaţi toţi concurenţii.

ARTICOLUL 6. Reguli speciale Corporate games

6.1. Pentru motive bine întemeiate, organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de înscriere a unui concurent, unei echipe sau companii. Mai mult decât atât, organizatorii îşi rezervă dreptul de control asupra tuturor activităţilor specifice şi, să decidă, după caz, eliminarea din competiţie a celor care prin propriile acţiuni pun în pericol integritatea fizică personală sau a altor participanţi.

6.2. Pentru buna desfăşurare a competiţiei, organizatorii pot aduce completări și modificări prezentului regulament, inclusiv formatului/sistemului competiţional sau repartizării participanților în grupe, serii, probe. Orice modificare ulterioară publicării prezentului regulament, va fi adusă la cunoştinţa participanţilor în cel mai scurt timp.

6.3. Toate întrecerile sportive organizate sub egida Corporate Games beneficiază de asistență medicală. Pentru menținerea integrității fizice și neafectarea stării de sănătate, organizatorii recomandă efectuarea unui control medical înainte de competiţie și îi atenționează pe concurenți în ceea ce privește autoevaluarea nivelului de pregătire, situațiilor de risc specifice sportului competițional și modului de abordare al acestora, astfel încât elementul de pericol să fie cât mai controlat și limitat. Concurenții consimt ca, în cazul unui eveniment nedorit survenit din vină personală în timpul disputării unei probe din cadrul competiţiei, să nu formuleze nici o pretenţie sau plângere împotriva organizatorilor competiției.

6.4. Înscrierea în Corporate Games și participarea la oricare dintre întrecerile sportive desfășurate sub licența acestei competiții, presupun angajamentul implicit al concurenților de a accepta și respecta prezentul regulament.

6.5. Prin înscrierea în sistemul Corporate Games, se consideră că participanții sunt implicit de acord:

o    să cedeze organizatorilor, SPORT AWARD, toate drepturile asupra imaginii (singur(ă) și/sau în grup), statică sau în mișcare, din perioada desfașurării evenimentului;

o    să recunoască dreptul organizatorilor, SPORT AWARD, de a înregistra și utiliza datele personale (nume, date biografice, date de contact, înfățișare, voce și performanțe), prin intermediul oricărui suport media (inclusiv audio, foto și video), în scopul prezentării și prelucrării rezultatelor, al promovării Corporate Games  și al oricăror evenimente desfașurate în legătură cu acest sistem;

o    să nu aibă pretenții materiale sau de orice altă natură împotriva SPORT AWARD, în legătură cu exercitarea de către acestea a drepturilor precizate mai sus.

NOTA : Orice reproducere/folosire a prezentului regulament, parțială sau în totalitate se poate face doar cu acordul scris al SPORT  AWARD.

 

08.05.2017

Director Sportiv Gabriel Madotto 0723174971

gabriel.madotto@corporate-games.ro

            


Conectați-vă cu noi